Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele.

Kutsesüsteemi eesmärk on:

* toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
* olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
* aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud; muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest.
Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. märtsil 2015 kehtima hakanud KUTSESEADUS. https://www.riigiteataja.ee/akt/12974050?leiaKehtiv
Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. http://www.kutsekoda.ee/et/index