Eesti Muusikateraapia Ühingu eetikanormid

 1. VASTUTUS KLIENDI EES
  Kliendi heaolu on muusikateraapia protsessis muusikaterapeudi vastutusel.

Muusikateraapia teenuste pakkumisel tuleb lähtuda järgmistest printsiipidest:

1.1.     Muusikaterapeut respekteerib kliendi õigusi ja väärikust ning tegutseb alati kliendi huvisid silmas pidades.

1.2.     Muusikaterapeut ei tohi diskrimineerida klienti rassi, soo, usuliste tõekspidamiste, rahvusliku kuuluvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni või kliinilise probleemi alusel.

1.3.     Muusikaterapeut ei avalda kliendile survet emotsionaalsetel, seksuaalsetel või finantsilistel põhjustel.

1.4.     Muusikaterapeut väldib professionaalset suhet inimesega, kellega tal on samaaegselt lähedased isiklikud suhted.

1.5.     Muusikaterapeut pakub oma teeneid ainult professionaalse suhte kontekstis, garanteerides kliendi turvalisuse.

1.6.     Muusikaterapeut ei võta kliendilt vastu kingitusi või pakkumisi isikliku kasusaamise eesmärgil.

1.7.     Lähtudes kliendi seisundist ja eesmärkidest, määrab muusikaterapeut muusikateraapia eesmärgid ja ravimeetodid. Raviks on vajalik kliendi teadev nõusolek1.

1.8.     Muusikaterapeudi poolt kliendile antav informatsioon tema potentsiaalsete võimaluste kohta saada muusikateraapia käigus leevendust oma olukorrale peab olema objektiivne ja tõene.

1.9. Muusikaterapeut kasutab ravivõtteid, milles ta on adekvaatselt koolitatud ja praktiseerib oma kompetentsuse piires. Muusikaterapeudi kvalifikatsioon ja tiitlid on teadmistele vastavad.

1.10. Muusikaterapeut lõpetab ravi, kui määratletud eesmärgid on saavutatud.

1.11. Muusikaterapeut kaitseb klienti puudutava verbaalse, audio-, video- jms  informatsiooni konfidentsiaalsust2, v.a erandjuhtudel (nt kui klienti või kedagi teist ähvardab ilmne oht) ainult nendele, kes saavad antud olukorras vajalikke meetmeid kasutusele võtta.

1.12. Muusikaterapeut peab silmas oma füüsilist ja psüühilist seisundit, kõrvaldades vajadusel teraapiatöö kvaliteeti kahjustavad tegurid või lõpetades terapeutilise suhte.

1.13. Muusikaterapeut tegeleb jätkuvalt erialase enesetäiendamisega.

 1. VASTUTUS KOLLEEGIDE EES

2.1.     Muusikaterapeut teeb konfidentsiaalsuse piires koostööd sama kliendiga (klientidega) tegelevate kolleegidega.

2.2.     Muusikaterapeut ei paku professionaalset abi inimesele, kellel on teraapiasuhe teise psühhoterapeudiga, v.a juhul, kui selleks on nõusolek.

2.3.     Muusikaterapeut ei tohi rikkuda ühegi teise terapeudi professionaalset reputatsiooni.

 1. VASTUTUS ERIALA EES

3.1.     Muusikaterapeut aitab kaasa professiooni ja erialaorganisatsiooni arengule.

3.2.     Muusikaterapeut tõstab teadmiste, oskuste ja teadustöö taset eriala siseselt.

3.3.     Muusikaterapeut hoiab lahus isiklikud ja professionaalsed seisukohad, kui ta tegutseb eriala või organisatsiooni nimel.

 1. VASTUTUS ÜHISKONNA EES

4.1.     Muusikaterapeut respekteerib ühiskonnas kehtivaid sotsiaalseid ja eetilisi tõekspidamisi.

4.2.     Muusikaterapeut aitab ühiskonnal identifitseerida kvalifitseeritud muusikaterapeute.

 1. VASTUTUS TÖÖANDJA EES

5.1.     Muusikaterapeut respekteerib tööandja ideoloogiat.

5.2.     Muusikaterapeut peab informeerima tööandjat kõigist asjaoludest, mis võivad kahjustada muusikateraapia teenuste kvaliteeti.

 1. HINNAD JA TÖÖTASU

6.1.     Muusikaterapeut aktsepteerib vaid professionaalsele standardile vastavaid hindu.

 1. TEADUS

7.1.     Muusikaterapeut kaitseb muusikateraapia-alastes teadusuuringutes osalejate heaolu.

7.2.     Enne uurimuse alustamist on vajalik katseisikute teadev nõusolek.

7.3.     Katseisikuid peab teavitama uurimusega kaasneda võivatest riskidest ja tuludest. Katseisik võib igal ajal katsest loobuda.

7.4.     Uurimistulemuste raportis peab katseisikute konfidentsiaalsus olema garanteeritud.

7.5.     Publikatsioonides või professionaalsetel esinemistel peab muusikaterapeut viitama uurimuses osalenud kaastöötajatele.

7.6.     Muusikaterapeut annab uurimistulemuste kohta tõest teavet.

 1. VASTUTUS ÜLIÕPILASTE/SUPERVISEERITAVATE EES

8.1.     Muusikaterapeudist koolitaja või superviisor tegutseb oma kompetentsuse piirides.

8.2.     Muusikaterapeudist koolitaja/superviisor arendab üliõpilaste teadmisi ja oskusi, teeb kindlaks üliõpilased, kelle puudused võivad takistada nende muusikaterapeudina töötamist. Koolitaja/superviisor ei tohi teha teraapiat juhendatavale üliõpilasele, vaid suunab ta mõne teise kvalifitseeritud professionaali juurde.

8.3.     Muusikaterapeudist koolitaja/superviisor annab adekvaatset tagasisidet ja supervisiooni, mis on vajalik kompetentsete professionaalide kujunemiseks.

8.4.     Muusikaterapeudist koolitaja/superviisor säilitab konfidentsiaalsuse üliõpilaste edukuse või ebaõnnestumiste osas, arutledes selle üle vaid akadeemilises situatsioonis.

 1. NORMIDE KEHTESTAMINE

9.1.     Kui muusikaterapeut täheldab teiste muusikaterapeutide poolt eetikanormide eiramisi, peab ta tegutsema järgnevalt:
a) osutama kaasprofessionaalina eetikanormide eiramisele;
b) jätkuva eiramise korral pöördub selle avastaja erialaühingu eetikakomisjoni poole kirjaliku raportiga.

9.2.     Kui eiramine on tuvastatud, võtab komisjon tarvitusele asjakohased meetmed (seisukohtade põhjendamine, suuline/kirjalik hoiatus, terapeudi tegevusõiguse piiramine, erialaühingust väljaheitmine koos terapeudi pädevuse mitteaktsepteerimisega jms).


Nõusolek, mille andmisel isik on võimeline aru saama nõusoleku olemusest ja selle andmise või sellest keeldumise tagajärgedest.

Põhimõte hoida muusikateraapia käigus terapeudile usaldatud teave saladuses, dokumendid klienti puudutava informatsiooniga hoitakse kättesaamatutena nii käesoleval hetkel kui tulevikus.

Lähtume lisaks Vabaühenduste eetikakoodeksist:
https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/