Taotlusi on võimalik esitada üks kord aastas, dokumendid esitada hiljemalt 1.veebruariks.

EMTÜ registrisse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad:

1) Muusikaterapeudiks registreerimise avaldus (elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud) (Lisa 1)

2) Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID kaart)

3) CV

4) Haridustaset ja muusikateraapiaalast ettevalmistust tõendavate dokumentide koopiad

5) Muusikateraapiaalast tegevust ja arengut tutvustavad dokumendid:

a) omakogemust tõendavad dokumendid

b) supervisioonis osalemist tõendavad dokumendid

c) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta

d) juhtumianalüüs (II; III ja IV tase) (Lisa 2)

6) Registriandmete ankeet (Lisa 3)

7) Maksekorralduse koopia registrisse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Registrisse taotlemise eeltingimused (Lisa 4)

Registreerimine:

Registrile esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab juhatus vastava komisjoni.

Registrisse kandmise taotlemine toimub üks kord aastas, dokumendid esitada hiljemalt 1.veebruariks, aadressile info@muusikateraapia.eu.

Dokumendid vaadatakse üle 2 kuu jooksul, hiljemalt 1.aprilliks.

Registreerimistasu: dokumentide esitamine 50 € (menetlustasu, mis ei kuulu taotluse tagasilükkamisel tagastamisele), 50 € registrisse kandmisel.